"El Pelao de Ibdes"
(Heraldo Escolar, 11 diciembre 1996)